Preskočiť na obsah

O projekte EFDI

Ecological Future Diverse and Inclusive

Blick vom Waldboden aus Richtung Himmel durch Bäume

Cieľom projektu EFDI – Ekologická budúcnosť rozmanitá a inkluzívna – je uľahčiť ľuďom s mentálnym a/alebo komplexným postihnutím prístup k vedomostiam, zručnostiam a možnostiam účasti na témach ochrany klímy a udržateľnosti.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ustanovuje právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Inkluzívny systém vzdelávania a celoživotné vzdelávanie by mali byť zaručené na všetkých úrovniach.

Dospelí s mentálnym postihnutím a/alebo s komplexným postihnutím však majú aj v súčasnosti len málo príležitostí získať komplexné vedomosti o témach ochrany klímy a udržateľnosti. Jedným z dôvodov je nedostatok vhodných vzdelávacích materiálov a bezbariérových prístupných informácií.

Na to, aby ľudia mohli aktívne vytvárať udržateľnú budúcnosť, potrebujú kompetencie a vedomosti o procesoch a vzájomných vzťahoch v oblasti ochrany klímy, ako aj možnosti aktívne sa zapojiť do tejto témy.

V rámci projektu EFDI sa pripravujú ponuky šité na mieru pre ľudí s mentálnym a/alebo komplexným postihnutím, ako aj inkluzívne vzdelávacie materiály, ktoré prispievajú k zvyšovaniu povedomia o ochrane klímy a životného prostredia a k ekologicky uvedomelému životnému štýlu.

Rôznym potrebám dospelých učiacich sa sa venuje osobitná pozornosť prostredníctvom rôznych spôsobov učenia (zrozumiteľný jazyk, multisenzorické aktivity, vizuálne materiály).

Ľudia s mentálnym postihnutím sa podieľajú na vypracovaní a rozvoji výsledkov projektu. Ich know-how má pre projekt veľkú hodnotu.

Cieľom projektu EFDI je urobiť ďalší krok smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu na úrovni EÚ a významne prispieť k posilneniu postavenia ľudí s mentálnym a/alebo kombinovaným postihnutím.

V rámci tohto projektu sa partnerstvo zameriava na dosiahnutie týchto cieľov:

  • zvyšovať povedomie o zmene klímy a životnom prostredí.
  • prispieť k ekologicky uvedomelému životnému štýlu.
  • podporovať sebauplatnenie prostredníctvom kampaní a iniciatív.
  • prinášajú úžitok mnohým ľuďom, ktorí potrebujú zrozumiteľný jazyk alebo alternatívne metódy učenia.
  • povzbudiť organizácie občianskej spoločnosti, aby prispeli k boju proti zmene klímy a za zdravú planétu.

Cieľové skupiny

Používatelia v projekte sú veľmi rôznorodou skupinou:

  • Osoby s mentálnym a/alebo komplexným postihnutím
  • Staff working with people with intellectual disabilities: carers, social workers, trainers–
  • Pracovníci mimovládnych organizácií: učitelia, školitelia, sociálni pracovníci
  • Ľudia so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
  • Občianska spoločnosť a komunity

Leták v jednoduchom jazyku

Prvý newsletter

Download

Druhý newsletter